Aktuellt

Öppet Hus torsdagar från kl 18.00. Välkommen den 8 december!

Vi har Öppet Hus på torsdagskvällar från kl 18.00 i vår lokal på Sankt Göransgatan 78 för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom anhöriga och närstående. …

Läs mer…

Bli medlem i ÅSS för 100 kr

Nu kan du bli medlem i ÅSS för 100 kr och medlemskapet gäller ända till 31 december 2023. Genom ditt medlemskap gör du en insats för alla ångestdrabbade! Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta vårt arbete med att påverka vården och andra myndigheter i frågor…

Läs mer…

Är du intresserad av att gå i samtalsgrupp?

Vi har lediga platser i onsdagsgruppen, som träffas varje onsdag kl 18.00. Anmäl ditt intresse till oss via: e-post: styrelsen@angest-stockholm.se eller telefon 076 – 780 16 50 (telefonsvarare) så återkommer vi till dig. Genom våra samtalsgrupper vill vi ge deltagarna möjligheter att träffa andra som också har…

Läs mer…

Den nationella anhörigstrategin

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har tagit fram material om den nationella anhörigstrategin som är fritt att använda för alla som vill. På Nka:s webbplats hittar du bland annat en folder som sammanfattar Socialstyrelsens underlag till strategin och en powerpoint som kan användas för att sprida kunskap om…

Läs mer…

Minds orosskola

Händer det att du oroar dig för saker som kan gå snett i framtiden? Har du svårt att vara närvarande i vardagen?  Det är vanligt att oroa sig. Oron har hjälpt oss människor att överleva. Men ibland kan oron komma i vägen för det vi vill göra….

Läs mer…

Ny bok där du kan lära dig mer om ångest

Relationer, klimatet, kroppen, skolan, sociala medier, framtiden, livet – det finns mycket som kan väcka ångest. Ångest kan kännas som allt från ett fladder i magen till full panik eller en tung stickig filt som lägger sig över hela ens värld. Men vad är ångest egentligen? Vad…

Läs mer…

Tillsammans för psykisk hälsa 

Tisdag den 15 november samlas ett stort antal aktörer som på olika sätt arbetar för psykisk hälsa för en manifestation i Ing-Marie Wieselgrens anda. Syftet är att tillsammans lyfta hur viktigt arbetet är för framtiden och hur vi utifrån våra olika arenor fortsätter att ta satsningar för psykisk hälsa…

Läs mer…

Fysisk aktivitet kan ha omedelbar effekt på depression och ångest

Träning förbättrar välbefinnande och kognition, minskar stresshormonet kortisol och ökar blodflödet i hjärnan Fysisk aktivitet har en preventiv och akut effekt på depression och ångestsyndrom.  Effekten av enbart fysisk aktivitet under 8–12 veckor är likvärdig med behandling i form av samtalsterapi eller läkemedel vid lindrig till måttlig…

Läs mer…

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa

I en nära vård är rätt stöd till psykisk hälsa en central del. För att stödja förflyttningen till en Nära vård vill Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) synliggöra olika exempel på hur vård och omsorg kan utvecklas och utformas för att göra skillnad för människors psykiska hälsa….

Läs mer…

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Utredningar och insatser i rätt tid kan förebygga större svårigheter för personer med adhd eller autism. Ofta behövs flera insatser från hälso- och sjukvården eller socialtjänsten samtidigt, till exempel psykologisk behandling och läkemedel. De nationella riktlinjerna om adhd och autism vänder sig till dig som beslutar om…

Läs mer…

Psykisk ohälsa i Stockholm

Ny rapport: psykisk ohälsa i Stockholms län, nuläge och förslag på åtgärder En stor del av befolkningen i Stockholms län har fått vård för psykisk ohälsa under 2021, ungefär var fjärde kvinna och var sjunde man. Men skillnaderna mellan könen är mindre i självskattade psykiska besvär än…

Läs mer…

Lättare för sjukskrivna att engagera sig ideellt

Sjukskrivna personer ska enklare kunna engagera sig ideellt. Det klubbades i riksdagen i dag efter en statlig utredning och en proposition från regeringen om att ändra reglerna för sjukersättning. Det är bra, för vår grundlagsstadgade föreningsfrihet bidrar, förutom till att stärka och värna demokratin, till bättre hälsa,…

Läs mer…

Webbkursen stöd från kommun och försäkringskassa

Vill du lära dig att skriva ansökningar för stöd från din kommun och Försäkringskassan? Det finns en kurs som steg för steg tar dig igenom ansökan. Kursen är kostnadsfri. Kursen vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning och ingår i habiliteringens målgrupper, till exempel autism, intellektuell…

Läs mer…

Braining – fysisk träning för hjärnans skull

Forskning visar att fysisk aktivitet, särskilt pulshöjande träning har positiv effekt för hjärnan. Vid lätt till måttlig depression är träning lika effektivt som mediciner och terapi. Vid ångest fungerar träning direkt och sänker ångestnivån, och träning har också effekt som del av behandlingen på längre sikt. Träning…

Läs mer…

Psykiatriambulans ger bättre akutvård

Många samtal till SOS-alarm handlar om psykisk ohälsa. I en psykiatriambulans finns personal som är särskilt utbildad i psykisk livräddning, något som visat goda resultat. Tänk att du mår så dåligt att du funderar på att ta livet av dig. Ambulansen kommer och ambulansteamet vill absolut köra…

Läs mer…

Huskurer för psykisk hälsa

Huskurerna har tagits fram inom ramen för Kraftsamling för psykisk hälsa. Vad är Huskurer för psykisk hälsa? Vi kan alla stärka såväl vår fysiska som psykiska hälsa genom att försöka välja vanor och tankar som gör att vi håller oss friskare och når vår fulla potential. Det…

Läs mer…

Boktips: Råd till dig som är stressad och trött

”Välkommen till vår bok om att hantera stress. Vår ljudbok vänder sig till dig som känner dig stressad, trött, förvirrad, distraherad eller ofokuserad och letar efter enkla saker du kan göra själv för att komma ur det. Känner du trötthet i samband med vardagens press och stress,…

Läs mer…

Psykisk ohälsa syns i blodet

Schizofreni, utmattningssyndrom eller depression. Idag bygger alla psykiatriska diagnoser på bedömning av patientens beteende. Objektiva test skulle underlätta – och minska stigmat kring psykisk ohälsa, menar forskare. Det finns inga objektiva mått för psykiatriska diagnoser. Men forskning pågår om en rad olika metoder. De som ligger närmast…

Läs mer…

Minds må bra-guide ”Livets glada dagar”

Att må dåligt ses ofta som en naturlig del av åldrandet. Men så ska det inte behöva vara. Du har rätt till livets glada dagar – hela livet. Möt Ewa, Monica, Yngve, Birgit, Shahla och Staffan i Minds må bra-guide och lär dig mer om psykiska besvär…

Läs mer…

Antidepressiva kan minska självmord bland äldre

Antidepressiva läkemedel kopplas till lägre risk för självmord bland personer över 75 år på äldreboenden. Samtidigt fördubblas risken om läkemedel ges mot sömnproblem, visar en studie. Antalet personer som behöver få vård på äldreboende under lång tid ökar. Men trots stressande livsövergångar och psykiatriska tillstånd som ökar…

Läs mer…

Svårare för män att söka vård för psykisk ohälsa

Många män med psykisk ohälsa söker inte vård för sina symtom. Både kunskap om och attityder till psykisk ohälsa spelar roll, liksom männens utbildningsnivå.  Tidigare forskning har pekat på att omkring tio procent av alla män i höginkomstländer någon gång under sitt liv drabbas av depression eller…

Läs mer…

Våga tala om psykisk ohälsa hos äldre

Till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person. Psykisk ohälsa är vanligt hos äldre personer. Vi blir allt äldre och även friskare högre upp i åldrarna. Men, åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Ungefär en av…

Läs mer…

Depression och ångestsyndrom

Depression och ångestsyndrom tillhör de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Risken att insjukna i en depression är cirka 36 procent för kvinnor och 23 procent för män. När det gäller ångestsyndrom drabbas cirka 25 procent av befolkningen, och hos vuxna är det två till…

Läs mer…

Psykisk hälsa hos äldre personer

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer. Läs mer hos Kunskapsguiden

Läs mer…

Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser. Gemensamt för alla autismspektrumtillstånd är begränsningar i social kommunikation, socialt samspel, beteenden, intressen och aktiviteter. Personer med autismspektrumtillstånd har begränsningar i social kommunikation och socialt samspel, och begränsade beteenden, intressen och aktiviteter.Diagnos inom autismspektrum var tidigare ovanligt men i…

Läs mer…

Självmord kan förhindras med bättre strategier

Varje dag dör fyra människor i Sverige i självmord. Bättre strategier för bedömning av suicidrisk, ökad kunskap inom primärvården och större fokus på dem som tidigare gjort självmordsförsök, kan sannolikt rädda fler liv.  Sara Probert-Lindström, socionom, leg psykoterapeut i KBT och doktorand vid Lunds universitet menar att…

Läs mer…

Känslofällan

Känslofällan – en ny bok av psykolog Siri Helle. Uppskjutande, oro, dåliga vanor… Du är inte ensam om att gång på gång gå i känslofällan, då du agerar på ett sätt som känns skönt i stunden trots att du saboterar för dig själv på sikt. Men det…

Läs mer…

Handbok i ångesthantering

”Hej, får jag störa din ångest – handbok i ångesthantering?” av Linda Zetterström, utgiven på jw förlag 2021. Författaren är verksam som specialistsjuksköterska inom psykiatrin och har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Boken är skriven för att hjälpa personer med akut eller långvarig ångest att få kraft…

Läs mer…

Viktigt att uppmärksamma äldres psykiska hälsa

Trots att psykisk ohälsa är vanligt bland äldre personer är det många som inte söker hjälp. Äldre personers psykiska ohälsa behöver därför uppmärksammas mer. I en kommunikationssatsning lyfter nu myndigheter och organisationer gemensamt att det är viktigt att tala om psykisk ohälsa. Ungefär en av fyra personer…

Läs mer…

Synen på psykisk ohälsa och suicid

Folkhälsomyndighetens rapport presenterar resultatet av en befolkningsundersökning om kunskaper och attityder till psykisk ohälsa och suicid. Undersökningen visar att det finns stora skillnader i attityder, beroende på vilken egenskap eller vilket tillstånd som bedöms. Men attityderna varierar även med ålder, kön och erfarenhet av psykisk ohälsa hos…

Läs mer…

Psykisk ohälsa i barndomen kan få konsekvenser i vuxen ålder

Att insjukna i depression eller ångestsyndrom i ung ålder kan göra det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och många kan behöva sjukpenning eller ekonomiskt bistånd för att klara ekonomin som vuxen. Det finns också en ökad risk för suicid, enligt en studie av Socialstyrelsen. – Resultaten…

Läs mer…

Barn och unga får inte stöd vid depression och ångest

Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig samhällsfråga. Både självrapporterade psykiska besvär och vården av dessa har ökat kraftigt. Trots det är det fortfarande många som inte söker och får vård för depression och ångest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport. Generellt…

Läs mer…

Ångest lindrades med träning tre gånger i veckan

Ångestnivån sjönk hos majoriteten av patienter med ångestsyndrom som deltog i ett tolv veckor långt fysiskt träningsprogram. Det gällde även för dem som levt med ångest i över tio års tid. Deltagarna lottades till gruppträning under tolv veckor, antingen måttlig eller mer intensiv. – Ju högre träningsintensitet…

Läs mer…

Dopamin nyckel vid behandling av social ångest

Nivåerna av dopamin och en positiv förväntan på behandlingen, kan avgöra om patienter med social ångest förbättras eller inte vid medicinering med SSRI. Trots att medicinen påverkar nivåerna av serotonin i hjärnan, var det effekterna på dopamin som hade störst betydelse för förbättring visar en studie från…

Läs mer…

Hjärnans ”brus” nyckel till lyckad psykiatrisk behandling

Genom att mäta snabba förändringar i hjärnans aktivitet, sådant som tidigare setts som ”brus”, kan man förutspå om en psykiatrisk behandling kommer att lyckas eller inte. Hjärnans variabilitet är den starkaste och mest pålitliga indikatorn för behandlingsresultatet. Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om…

Läs mer…

Självhjälpsbehandling vid ångest och/eller depression över internet

Självhjälpsbehandling vid ångest och/eller depression över internet Besväras du av oro eller ångest? Eller känner du dig nedstämd, trött eller orkeslös? Upplever du sällan eller aldrig glädje? Om svaret på någon av dessa frågor är ja kan forskningsstudien ”En faktoriell randomiserad kontrollerad studie vid ångest och/eller depression där…

Läs mer…

Digitala träffar med ÅSS Ungdom Göteborg

För dig mellan 16 och 26 år. Vi träffas via den digitala plattformen ZOOM, på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig om du skulle vilja ha ett enskilt första…

Läs mer…

Hantera oro och ovisshet med KBT – en arbetsbok vid GAD

När oron tar över tankarna, kan den också ta över livet. Och kroppen. Vid ihållande oro är det vanligt med koncentrationsproblem, trötthet, sömnstörningar och muskelspänning. Många upplever också en kontrollförlust, oron går inte att hejda. Men det finns hjälp att få! Den här självhjälpsmanualen innehåller konkreta, effektiva…

Läs mer…

HSP ledde till utmattning och GAD

Sådant andra aldrig behöver reflektera över oroar hon sig för i månader och efter ett trevligt möte med vänner är hon alldeles utmattad. För Ulrika och en femtedel av befolkningen är tillvaron begränsad av oro och utmattning.– Jag är nöjd med min vardag, men min livskvalitet är…

Läs mer…

Tänk om jag är sjuk!

Hälsoångest, eller hypokondri som man oftare sa förr, är vanligt bland oss ångestdrabbade. Det finns så mycket i kroppen som kan gå fel, så många signaler man kan fånga upp, och fokusera på. Ångesten kan snabbt växa i en ohanterlig spiral där fokus på symptomen förstärker dem…

Läs mer…

Metakognitiv terapi – en ny terapiform mot oro och ältande

Metakognitiv terapi är en ny evidensbaserad terapiform som kan användas vid t.ex. generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, tvångssyndrom och depression. Till skillnad från kognitiv beteendeterapi (KBT) så fokuserar metakognitiv terapi som namnet antyder på själva tänkandet som sådant, och inte på dess innehåll. När vi i KBT…

Läs mer…

Ensamma kan få hjälp – på distans

Omkring fem procent av befolkningen i Sverige uppger att de känner sig ensamma, ofta eller alltid. Doktoranden och LiU-alumnen Anton Käll studerar metoder med internetbaserad kognitiv beteendeterapi för att hjälpa personer med ensamhet. Läs vidare

Läs mer…

Internet-KBT effektivt mot tvångssyndrom hos barn

Tvångssyndrom, OCD, bland barn och ungdomar riskerar att leda till psykisk ohälsa senare i livet. Samtidigt är väntetiden på behandling ofta lång. Enligt en studie från Centrum för psykiatriforskning kan internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT), ge samma effekt som traditionell KBT. Studien som publicerats i den ansedda tidskriften…

Läs mer…

Vilken roll spelar serotonin vid depression?

Serotoninbrist i hjärnan är en vanlig förklaring till depression. En hjärnavbildningsstudie visar att det kan ha en annan roll.– En möjlighet är att serotoninsystemet inte orsakar depression utan är en del av hjärnans försvarsmekanism mot depression, säger Jonas Svensson, forskare vid Karolinska institutet. Läs vidare

Läs mer…

Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga aspekter av utvecklingen. Fokus ligger på det arbete som Folkhälsomyndigheten, men också andra aktörer, har bedrivit under…

Läs mer…

Råd om psykisk hälsa

På Psykologiguiden finns information om psykologi och psykisk hälsa inom en mängd områden. Psykologiguiden är också under ständig utveckling vilket innebär att nya områden och artiklar publiceras allt eftersom.

Läs mer…

En miljon hämtade ut antidepressiva förra året

Förra året hämtade närmare 1 070 000 människor ut antidepressiva läkemedel i Sverige, visar färska siffror från Socialstyrelsen. Andelen som hämtar ut antidepressiva har ökat under flera år – men trots pandemin var förra årets ökning mindre än den mellan 2018 och 2019. Enligt Peter Salmi, utredare…

Läs mer…

40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet.

En ny rapport från Äldrecentrum visar att 40 procent av äldre personer i Stockholm besväras av ensamhet. Samtidigt kan var femte äldre tänka sig volontärarbeta. – Det stora intresset för frivilligarbete kan vara en viktig resurs för att bryta äldres ensamhet, säger rapportförfattaren Lars Sonde.

Läs mer…

Tips om vad man kan göra med oro

Nyfiken på oro: Konsten att gilla läget Alla oroar sig ibland, men när katastroftankar tar över livet kan det vara idé att söka hjälp. Forskare vid Karolinska Institutet delar med sig av metoden som kan göra oss alla lite lugnare.

Läs mer…

Rätt ångestdiagnos avgör behandling

Allt fler patienter med ångest ska behandlas i primärvården. I årets Kloka listan är ångest uppdelat i olika diagnosgrupper, där KBT är förstahandsbehandling för flera av dem, ibland kombinerat med läkemedel. Läs vidare

Läs mer…

Mår du dåligt och behöver psykiskt stöd?

Här hittar du mottagningar i Stockholms län där du som mår dåligt psykiskt eller har ett beroende kan söka råd och hjälp utan remiss från läkare. Du kan klicka in dig på de olika mottagningarna och se hur du kan kontakta dem.

Läs mer…

Oro och ångest – tips och råd

Ångest är rädsla eller oro som känns i kroppen. Det är obehagligt men inte farligt att ha ångest. Det finns saker du kan göra för att lära dig hantera din ångest. Läs mer och få tips och råd från Umeå Universitets studentwebb.

Läs mer…

Poddmottagningen om generaliserad ångest

Hur är det att leva med en ständig känsla av otrygghet och en gnagande oro över sin vardag? Att leva med GAD, generaliserad ångest, är inte ovanligt men sällan något vi pratar öppet om. I detta avsnitt av Poddmottagningen ska vi göra just det. Capios psykolog Anneli…

Läs mer…

Psykologipodden pratar om ensamhet

I avsnitt av Psykologipodden träffar vi psykolog Anna Bennich för att prata om ensamhet. Vad är egentligen ensamhet? Finns det olika typer av ensamhet? Vilka risker och konsekvenser kan det innebära? Drabbas en av ensamhet? Och i så fall – kan vem som helst bli ofrivilligt ensam?

Läs mer…

Stressrelaterad psykisk ohälsa – 41 procent högre risk för kvinnor

Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står för en allt större del av sjukskrivningarna i psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar. Dessutom drabbas yngre…

Läs mer…

Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning från Socialstyrelsen. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till att andelen personer med depressioner och ångest nu ökar även uppåt i åldrarna. Läs vidare

Läs mer…