Psykisk hälsa och suicidprevention – Lägesrapport 2020

För femte året i rad publicerar Folkhälsomyndigheten en sammanfattande lägesbild av utvecklingen inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Rapporten ger en övergripande beskrivning av nuläget inom området och lyfter viktiga aspekter av utvecklingen. Fokus ligger på det arbete som Folkhälsomyndigheten, men också andra aktörer, har bedrivit under 2020. Lägesrapporten innehåller information från olika underlag, t.ex. statistik från olika datakällor och texter från bland andra berörda myndigheter, ideella organisationer och forskare.